ÁSZF

1./ A https://funkcionalisorvoslas.hu weboldal természete

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a MEDITAINMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 172.; Cégjegyzékszám: 09-09-023343; adószám: 23981832-2-09) (a továbbiakban: Meditainment) javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://funkcionalisorvoslas.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) vonatkozik.

2./ A Weboldal felhasználóira vonatkozó rendelkezés

A Weboldal jogszerű használatának feltétele, hogy az azt látogatók, vagyis a böngészők (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Felhasználó a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit pedig magára nézve kötelezőnek tartja.

3./ A Weboldal felhasználási feltételei

Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, ezen felhasználás főbb feltételei a következők:

  1.  tilos a Meditainmenttel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése;
  2.  a Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat a c) pontban foglaltak sérelmével;
  3. a Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen tilos valótlan vagy megtévesztő információk közzététele a Meditainment által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban;
  4. a Meditainment bármely lógójának, védjegyeinek felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

4./ A Weboldal tartalma és az azon található szellemi tulajdon

A Weboldal arculata, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólag a Meditainment jogosult. A Meditainment előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak csak bármely részét bármilyen formában újraközölni, sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha ezt a Meditainment előzetesen írásban megengedi. Tilos továbbá a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen a szöveg, kép, grafika, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom a Meditainment előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása vagy forgalmazása. 

A Meditainment hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. A Meditainment a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá képet, hangot, személyes adatot tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével – az adatkezelési tájékoztatás szerint – hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Meditainment ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Meditainment számára, amely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

5./ A  Meditainment felelőssége

A Meditainment a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon tőle független változtatás is történhet-teljes mértékben nem tud felelősséget vállalni, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Meditainment a Weboldalról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, a Meditainment nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Meditainment nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

6./ A Weboldal adatkezelése

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  2. nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is; 
  3. tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);

A Meditainment Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó egyéb előírások, jó gyakorlatok figyelembevételével jár el. A Meditainment a tudomására jutott személyes adatnak vagy valamely titoknak minősülő tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemi intézkedések megtartása mellett kezelni. A Meditainment a Weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatóiban tájékoztatja az adatkezeléssel érintetteket az adatvédelmi követelmények szerint. 

7./ A felhasználási feltételek változása

A Meditainment fenntartja magának a jogot jelen Nyilatkozat módosítására. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

PCOS Program
- A természetes recept

9 lépés a hormonegyensúly, az egészséges anyagcsere és a termékenység felé

Ismét megnyitottuk 05.16-ig!

A helyek száma korlátozott - biztosítsd a tiédet még ma!